Loader

Plasma System

Władze

ZARZĄD

Krzysztof Janik

Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA

Marcin Mistarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System od lipca 2019 roku. Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku: Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu Zasilania wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Podyplomowe Studia Ogólnomenedżerskie na  Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe w zakresie Charakterystyki energetycznej i audytingu energetycznego budynków Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – posiada licencje w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu zarządzania strategicznego oraz zasobami ludzkimi. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w sektorze przemysłowym, które zdobył zarządzając od 1992 roku Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus”, które do roku 2001 funkcjonowało jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Diana Krząkała Mistarz, Marcin Mistarz Spółka Cywilna a następnie zostało przekształcone w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna. Współzałożyciel Grupy MARTECH-PLUS skupiającej oprócz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, również: ENERGO-MECHANIK sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM sp. z o.o., Pierwszą  Fabrykę Lokomotyw w Polsce FABLOK S.A. w Chrzanowie oraz niemiecką firmę RAUMAG JANICH Systeme z siedzibą w Mainz. Jest również Wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółce MJB Investments Sp. z o.o. Rybnik oraz Wspólnikiem i Członkiem Rady Nadzorczej Energo Mechanik Sp. z o.o. Od 2017 roku jest Członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Marcin Mistarz jest Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, które jest jedynym udziałowcem PLASMA MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A.
Czytaj więcej

Krzysztof Janik

Zastępca Przewodniczącego
W Radzie Nadzorczej Plasma System od lipca 2019 roku. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie. Dyplomowany Analityk zarządzania - studia podyplomowe organizowane przez „ORGMASZ”. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu: zarządzania, finansów, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i zamówień publicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, likwidatora przedsiębiorstwa państwowego oraz syndyka masy upadłościowej (wpis na Listę Sądu Okręgowego w Katowicach). Autor kilkunastu artykułów z zakresu: globalizacji, polityki gospodarczej, przemysłowej, społecznej, restrukturyzacji przemysłów tradycyjnych, marketingu, etyki oraz ochrony środowiska. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Drogę zawodową rozpoczął w 1980 r. w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych przechodząc szczeble zawodowe od osoby dozoru niższego, średniego do osoby dozoru wyższego ruchu elektrycznego, od 1993 do 2017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Kopalni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych "Łaziska" Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. W roku 2017 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego ds. Obsługi Wytwarzania w TAURON Serwis sp. z o.o. Od 2017 roku jest Menedżerem ds. Technicznych w Martech-Plus Marcin Mistarz S.J. Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  Grupy CZH S.A. w Katowicach. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych: Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A w Gliwicach, FSE "TAMEL" S. A w Tarnowie, WIROMET S. A w Mikołowie, Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych „Łaziska” sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. w Gliwicach. Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Łaziskach Górnych, Sekretarzem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Bolesław Śmiały”, był Członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Białe Misie” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Klubu Sportowego „Polonia” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w KWK „Bolesław Śmiały” oraz Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mikołowie z ramienia Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krzysztof Janik jest zatrudniony w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, które jest jedynym udziałowcem PLASMA MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A.
Czytaj więcej

Bożena Bienioszek

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System od lipca 2019 roku. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Filologicznego Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości i informatyki oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1997 roku związana zawodowo z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus” jako Pracownik biurowy w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „Martech-Plus” Diana Krząkała Mistarz, Marcin Mistarz Spółka Cywilna (do 2000 roku), następnie na stanowisku Księgowej, od 2007 roku – Zastępcy Głównego Księgowego, a od 2008  roku jako Wspólnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pani Bożena Bienioszek jest Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna, które jest jedynym udziałowcem PLASMA MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A.
Czytaj więcej

Krystian Kozakowski

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System od czerwca 2020 roku. Absolwent Wydziału Handlu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu prawa, administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania strategicznego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Studium Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu w Heidelbergu. Menedżer o ponad 30-letnim stażu pracy w branży górniczej i hutniczej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych w KWK Rozbark (1983-1989), a następnie jako Szef Działu Analiz Ekonomicznych w KWK Bobrek (1990-1991). W latach 1991-1995 był Wiceprezydentem Miasta Bytomia ds. Ekonomicznych. Następnie zasiadał w zarządach Ośrodka Pomiaru Automatyki Górniczej w Bytomiu (Prezes Zarządu w okresie 1995-1996), Bytomskiego Holdingu Węglowego S.A. (Wiceprezes Zarządu w latach 1996-1999), Przedsiębiorstwa Przeróbki Mechanicznej Węgla BISKUPICE (Wiceprezes ds. Finansów w okresie 1999-2000), Huty Katowice S.A. (Wiceprezes ds. Finansów w latach 2001-2002) , Polskich Hut Stali S.A. (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający w okresie 2002-2004). Ekspert – Dyrektor Inwestycji Kapitałowych w Górnośląskim Funduszu Restrukturyzacyjnym w latach 2004-2005. Od 2005 roku w Zarządzie ZWW JULIAN Sp. z o.o. (do roku 2012 jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu, a następnie – Prezes Zarządu), w latach 2014-2016 Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zasiadał także w wielu Radach Nadzorczych m.in.: w Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A., Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o., Kompanii Węglowej S.A. oraz STALPROFIL S.A. Od 2017 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego pod firmą PROFIT-INWEST. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krystian Kozakowski nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Krzysztof Gregorek

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. od listopada 2020 roku.   Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii w specjalności Maszyny i Urządzenia Górnicze i Wiertnicze Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi z rynku górniczego, które zdobył m.in. jako Prezes Zarządu KG Construction Sp. z o.o. w Zabrzu (od 2018), Członek Zarządu Elektrable ROGUM Śląsk Sp. z o.o. w Zabrzu (od 2016), Członek Zarządu Spółki Specjalistyczna Budowa Kopalń Sp. z o.o. z Zabrza (od 2016), Prezes Zarządu Compensus Sp. z o.o. w Bytomiu (1998-2018),  Dyrektor Handlowy Zamag-Flexopol Sp. z o.o. (1997-1998), Dyrektor Handlowy – Członek Zarządu BHS Sp. z o.o. (1995-1997), Inżynier ds. sprzedaży w Zakładach Mechanicznych ZAMET S.A. w Tarnowskich Górach (1993-1994). Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krzysztof Gregorek nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej
Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.