Loader

Plasma System

Władze

ZARZĄD

Krzysztof Janik

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
W Zarządzie Plasma System od października 2021 roku. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie. Dyplomowany Analityk zarządzania - studia podyplomowe organizowane przez „ORGMASZ”. Ukończył wiele szkoleń i kursów z zakresu: zarządzania, finansów, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i zamówień publicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, likwidatora przedsiębiorstwa państwowego oraz syndyka masy upadłościowej (wpis na Listę Sądu Okręgowego w Katowicach). Autor kilkunastu artykułów z zakresu: globalizacji, polityki gospodarczej, przemysłowej, społecznej, restrukturyzacji przemysłów tradycyjnych, marketingu, etyki oraz ochrony środowiska. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Drogę zawodową rozpoczął w 1980 r. w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych przechodząc szczeble zawodowe od osoby dozoru niższego, średniego do osoby dozoru wyższego ruchu elektrycznego, od 1993 do 2017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Kopalni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych "Łaziska" Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. W roku 2017 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego ds. Obsługi Wytwarzania w TAURON Serwis sp. z o.o. Od 2017 roku jest Menedżerem ds. Technicznych w Martech-Plus Marcin Mistarz S.J. Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  Grupy CZH S.A. w Katowicach. W okresie od 07.2019 do 10.2021 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych: Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A w Gliwicach, FSE "TAMEL" S. A w Tarnowie, WIROMET S. A w Mikołowie, Zakładu Produkcji i Wzbogacania Miałów Węglowych „Łaziska” sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. w Gliwicach. Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Łaziskach Górnych, Sekretarzem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Bolesław Śmiały”, był Członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Białe Misie” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Klubu Sportowego „Polonia” w Łaziskach Górnych, Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w KWK „Bolesław Śmiały” oraz Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mikołowie z ramienia Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.
Czytaj więcej

Mirosław Idzik

Doradca Zarządu

RADA NADZORCZA

Krystian Kozakowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System od czerwca 2020 roku. Absolwent Wydziału Handlu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu prawa, administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania strategicznego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Studium Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu w Heidelbergu. Menedżer o ponad 30-letnim stażu pracy w branży górniczej i hutniczej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych w KWK Rozbark (1983-1989), a następnie jako Szef Działu Analiz Ekonomicznych w KWK Bobrek (1990-1991). W latach 1991-1995 był Wiceprezydentem Miasta Bytomia ds. Ekonomicznych. Następnie zasiadał w zarządach Ośrodka Pomiaru Automatyki Górniczej w Bytomiu (Prezes Zarządu w okresie 1995-1996), Bytomskiego Holdingu Węglowego S.A. (Wiceprezes Zarządu w latach 1996-1999), Przedsiębiorstwa Przeróbki Mechanicznej Węgla BISKUPICE (Wiceprezes ds. Finansów w okresie 1999-2000), Huty Katowice S.A. (Wiceprezes ds. Finansów w latach 2001-2002) , Polskich Hut Stali S.A. (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający w okresie 2002-2004). Ekspert – Dyrektor Inwestycji Kapitałowych w Górnośląskim Funduszu Restrukturyzacyjnym w latach 2004-2005. Od 2005 roku w Zarządzie ZWW JULIAN Sp. z o.o. (do roku 2012 jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu, a następnie – Prezes Zarządu), w latach 2014-2016 Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zasiadał także w wielu Radach Nadzorczych m.in.: w Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A., Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o., Kompanii Węglowej S.A. oraz STALPROFIL S.A. Od 2017 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego pod firmą PROFIT-INWEST. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krystian Kozakowski nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Edward Bywalec

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji od października 2021 roku. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Drogę zawodową rozpoczął w 1984 r. w KWK „Sośnica” w Gliwicach przechodząc szczeble zawodowe od Nadgórnika, Sztygara Zmianowego, Sztygara Oddziałowego, Nadsztygara, Kierownika Robót Górniczych ds. Robót Przygotowawczych do Głównego Inżyniera Górniczego. W latach 2000-2008 pracował w KWK „Szczygłowice” kolejno na stanowiskach: Naczelnego Inżyniera, Dyrektora Technicznego a następnie Dyrektora Kopalni. W okresie 2008-2012 był Kierownikiem Zespołu Przygotowania Produkcji w Kompanii Węglowej S.A. – Centrum Wydobywcze „Zachód”. W latach 2010-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Zakładu Usługowo-Remontowego „JAS” Sp. z o.o. w Żorach. Od 2009 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  Energo Mechanik Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych: Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. oraz Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Edward Bywalec nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Dariusz Jeziorski

Sekretarz Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji od  października 2021 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Podyplomowego Studium Bankowości – Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami. Biegły sądowy ds. inwestycji deweloperskich. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie m.in. zabezpieczenia spłaty kredytów i egzekucji należności z tytułu tych zabezpieczeń, zarządzania wierzytelnościami podwyższonego ryzyka, zarządzania ryzykiem dla MŚP w kredytach gospodarczych, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, przewłaszczenia na zabezpieczenie – czyli jak skutecznie zabezpieczać długi oraz bankowości, zarządzania i komunikacji interpersonalnej. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania, które zdobył m.in. jako Prezes Zarządu Synergia Finance Sp. z o.o. w Katowicach (2019-2021), Prezes Zarządu GROMEX Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. z o.o. w Katowicach (od 2016), Prezes Zarządu (od 2017), a następnie – Likwidator (od 2020) Spółki Primomedicus Sp. z o.o. w likwidacji w Katowicach, Prokurent/Doradca Zarządu w Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach (od 2016), Dyrektor ds. Finansowych/Dyrektor Handlowy w Petralana S.A./Labore Sp. z o.o. w Bytomiu (2016), Pełnomocnik Zarządu/Dyrektor Oddziału w Bielsku-Białej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (2014-2015), Dyrektor Regionalny (Polska południowa) w Kematherm Polska Sp. z o.o. (2011-2014), PKO Bank Polski S.A. (1996-2011) jako Dyrektor Sprzedaży w Zespole Finansowania Nieruchomości  w Regionalnym Oddziale Detalicznym w Katowicach (2004-2011), Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży w Oddziale w Gliwicach (2001-2004), Dyrektor Oddziału w Wodzisławiu Śląskim 1999-2001), w Oddziale w Jastrzębiu-Zdroju jako Inspektor ds. Windykacji (1996-1998), Naczelnik Wydziału Restrukturyzacji Należności i Windykacji (1998-1999) oraz Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Instytucjonalnych (1999). Był Prokurentem w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „ECEBUD” Sp. z o.o. w Tychach (2019-2021). Zasiadał w radach nadzorczych: Photovoltaics Creative S.A. (2011-2015) w Mysłowicach, Polskiej Agencji Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach (2011-2013) oraz był Przewodniczącym Rady Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku (2006-2007). Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Dariusz Jeziorski jest Prezesem Zarządu Spółki GROMEX Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. z o.o. w Katowicach, która jest jedynym udziałowcem Plasma MBO Sp. z o.o.  akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Plasma System S.A. w restrukturyzacji.
Czytaj więcej

Czesław Filec

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji od października 2021 roku. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Drogę zawodową rozpoczął już w trakcie studiów w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg” w Knurowie, następnie w KWK „Żory”, KWK JAS-MOS, KWK „Borynia” począwszy od stanowiska Stażysty, następnie Nadgórnika, Sztygara Zmianowego, Sztygara Oddziałowego, Nadsztygara aż do Kierownika Działu Robót Górniczych. Ukończył szkolenia w zakresie „Udziału przedstawicieli załogi w Radach Nadzorczych”, „Liderów małych i średnich przedsiębiorstw”, „BHP dla służb BHP” oraz egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych na AGH w Krakowie. Od 2006 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  Energo Mechanik Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Czesław Filec nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej

Jakub Dębowski

Członek Rady Nadzorczej
W Radzie Nadzorczej Plasma System S.A. w restrukturyzacji od marca 2022 roku.   Dyrektor Handlowy i Marketingu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym "MARTECH-PLUS" Marcin Mistarz Sp. J., gdzie pracuje od 2011 roku. Od lipca 2021 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo Usługowo Produkcyjnego „ELMING” Sp. z o.o. w Katowicach.   Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Jakub Dębowski nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Czytaj więcej
Kontakt

Twój kontakt

  • ul.Towarowa 14
  • 41-103 Siemianowice Śląskie
  • tel. +48 32 35 11 320
  • fax. +48 32 35 11 329
  • biuro@plasmasystem.pl
Newsletter

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
Powiadomimy Cię, co u nas nowego.